Julkishallinnon toiminta poikkeaa yritystoiminnasta. Myös julkishallinnon tilintarkastus eroaa osin yritysten tilintarkastuksesta.

Julkishallinnon tilintarkastustapa on määritelty Julkishallinnon hyvä tilintarkastustapa -suosituksessa.

Suositus huomioi julkissektorin erityispiirteet

Julkishallinnon toiminta poikkeaa merkittävästi yritystoiminnasta. Tämän vuoksi tilintarkastajan tulee huomioida julkishallinnon erityispiirteet tilintarkastuksen suunnittelussa, toteuttamisessa ja tarkastuksen tulosten raportoinnissa.

Julkishallinnon tilintarkastuksen toteuttamiseen vaikuttavat julkisyhteisöjen liikeyrityksistä poikkeavat tehtävät, toiminnan rahoitus ja tavoitteet sekä julkisyhteisöjä ohjaava lainsäädäntö.

Eroja yksityissektorin tarkastukseen on myös tilintarkastuksen sisältövaatimuksissa, kuten mitä tilintarkastajan tulee tarkastaa ja mistä antaa lausunto tilintarkastuskertomuksessa.

Suosituksen soveltamisala on laaja

Julkishallinnon hyvä tilintarkastustapa -suositusta voidaan soveltaa myös muissa tilintarkastuksissa, joissa lainsäädäntö edellyttää JHT-tilintarkastajan valitsemista. Lisäksi suositusta voidaan noudattaa soveltuvin osin Valtiontalouden tarkastusviraston tarkastustoiminnassa.

Kansainväliset standardit julkishallinnon tilintarkastuksessa

Kansainväliset tilintarkastusalan standardit eivät ole tilintarkastajaa velvoittavia julkishallinnon tilintarkastuksissa. Tilintarkastaja voi kuitenkin ammatilliseen harkintaan perustuen tukeutua soveltuvin osin em. standardeihin Julkishallinnon hyvä tilintarkastustapa -suositusta täydentävänä.