Suositus listayhtiön ESEF-tilinpäätöksen varmentamisesta

Suosituksen tavoitteena on edistää yhtenäistä, tehokasta ja selkeää listayhtiöiden julkaisemien ESEF-tilinpäätösten varmennusta Suomessa.

Eurooppalaisten listayhtiöiden on tilikaudesta 2020 lähtien julkaistava tilinpäätöksensä ja toimintakertomuksensa yhtenäisessä sähköisessä muodossa. Tämä European Single Electronic Format (ESEF) -vaatimus perustuu listayhtiöiden avoimuusvaatimusten harmonisointia koskevaan avoimuusdirektiiviin (2004/109/EY) ja sen muutosdirektiiviin sekä Euroopan komission delegoituun asetukseen (2018/815/EY).

Olemme laatineet tilintarkastajille suosituksen siitä, miten ESEF-tilinpäätökset varmennetaan ja miten varmentamisesta raportoidaan. Tavoitteenamme on mahdollisimman yhtenäinen, tehokas ja selkeä ESEF-varmennustapa.

Suosituksemme mukaan varmentaminen kohdistuu

  • ESEF-tilinpäätökseen sisältyvän konsernitilinpäätöksen merkitsemiseen iXBRL-merkein ja
  • ESEF-tilinpäätöksen yhdenmukaisuuteen toimintakertomuksen ja tilintarkastetun tilinpäätöksen kanssa.

Suositus koskee tilanteita, joissa ESEF-tilinpäätös ei ole lakisääteisen tilintarkastuksen kohteena. Suositus ei siis koske tilinpäätöksen lakisääteistä tilintarkastusta tai toimintakertomuksen lukemista tilinpäätöksen tilintarkastuksen yhteydessä. Tilintarkastussääntelyyn mahdollisesti tehtävät muutokset vaikuttavat suosituksen voimassaoloon ja sisältöön.

Suositus ei velvoita tilintarkastajia tai raportoivia listayhtiöitä. Vapaaehtoinen varmentaminen antaa kuitenkin yhtiölle ja tilinpäätöksen käyttäjille lisävarmuutta ESEF-vaatimusten täyttämisestä. Varmentaminen voi olla hyödyllistä myös sijoittajien ja muiden tilinpäätösten käyttäjien luottamuksen näkökulmasta.

Suositus laadittiin työryhmässä, jossa olivat edustettuna tilintarkastusyhteisöt BDO, Deloitte, EY, KPMG ja PwC. Suositus hyväksyttiin julkaistavaksi Suomen Tilintarkastajat ry:n hallituksessa kesäkuussa 2020.

Lue lisää listayhtiön ESEF-raportoinnista ja sen varmentamisesta.